Foglalkozás-egészségügyi ellátás

Foglalkozás-egészségügyi online előjegyzési rendszer
Login

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat olyan, elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése; másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire; harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően; negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.

 

foglalkozás-egészségügyi alapellátás

1. szint: foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat

Az alapszolgálatok a fentiekben részletezett vizsgálatok közül I. fokon végzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, valamint a foglalkozási megbetegedések gyanújának diagnosztizálását, munkabaleset esetében az első orvosi ellátást.

 1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélettani vizsgálata

A munkakörülmény (munkahely, berendezések, gépek, technológiai sorok, munkaeszközök, anyagok, a fizikai és társadalmi munkakörnyezet) olyan kockázati források helye, amelyből különböző veszélyes tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális, balesetet okozó) erednek, amelyek egészségkárosító kockázattal járnak. Az egészségkárosító kockázatok értékelése olyan munkáltatói kötelezettség, amelyben a foglalkozás-egészségügy közreműködik. Annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható legyen, kockázatbecslést – ezen belül veszélyazonosítást, veszélyjellemzést, expozícióbecslést, kockázatjellemzést – kell végezni. Ezt követően olyan, a kockázat mértékétől függő kockázatkezelést kell alkalmazni, hogy a munkakörülmény a dolgozó egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

Diagnosztikai háttér:

Szerződéses kapcsolat akkreditált laboratóriumokkal.

A munkakörnyezeti kóroki tényezők (kémiai, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, mikrobiológiai, ergonómiai), valamint a biológiai expozíciós mutatók műszeres meghatározására és a pszichoszociális tényezők detektálására alkalmas laboratóriumok.

Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok (analitikai kémia, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzás, klímaparaméterek, ergonómia) végzésére

Munkalélektani vizsgálatok végzésére

Biológiai expozíciós mutatók mérésére

 1. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) egészségkárosító hatásainak vizsgálata

Az olyan fizikai, mentális, pszichés megterheléssel járó munkavégzés, amely jelentősen nagyobb vagy kisebb igénybevételt okoz, mint az optimális, egészségkárosító hatású. Ennek elkerülése végett a megterhelés elemzése (pl. energetikai, egyéni védőeszköz okozta többlet-terhelés) meghatározása és módosítása (csökkentése vagy növelése) szükséges. A megterhelés módosítása munkáltatói jog, illetve feladat; a foglalkozás-egészségügyi orvos, közreműködve a feladat megoldásában, vizsgálatait követően szükség esetén a módosításra javaslatot tesz.

Egyéb diagnosztikai háttér:

Egyéb speciális vizsgálatokra alkalmas laboratóriumok (pl. xenobiotikum metabolizmus, toxikokinetikai vizsgálatok, méregtelenítési kapacitás vizsgálata)

 1. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a munkahelyi terhelés számára okoz-e az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt, amely a foglalkozással kapcsolatba hozható megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával vagy a munkaképesség csökkenésével jár együtt. Feladat az igénybevétel és a munkaképesség expozíciós idő és életkor függvényében történő változásának követése, a megbetegedések megelőzése, a munkaképesség megőrzése.

Diagnosztikai háttér:

Munkahigiénés vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:

 1. a) munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok végzésére (analitikai kémiai, por, rost, zaj, rezgés, világítás, ionizáló és nem ionizáló sugárzások, klímaparaméterek, ergonómia),
 2. b) biológiai expozíciós mutatók vizsgálatára.

Egyéb vizsgálatokat végző laboratóriumok elérhetőségének ismerete:

 1. a) ergometriai laboratórium,
 2. b) légzésfunkciós laboratórium,
 3. c) munkavégzés (fizikai, szellemi, pszichés) műszeres vizsgálatára.

Klinikai konzílium elérhetősége.

 1. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, bejelentése és kivizsgálása

A munkavégzés okozta megterhelésből és a munkahelyi kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai, balesetveszély) hatásából származó egészségkárosodások vagy azok gyanújának vizsgálata az exponált személyek körében. E vizsgálatokat az időszakos és soron kívüli munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatok eredményei, illetve az exponált dolgozónál fellépő panaszok, tünetek teszik szükségessé. Szükséges a diagnosztikai háttér elérhetőségének, illetve a részletes foglalkozási/expozíciós anamnézisnek az ismerete. Az alapszolgálat orvosa köteles bejelenteni a foglalkozási megbetegedést, illetve annak gyanúját is, és részt vesz a foglalkozási megbetegedés kivizsgálását végző, jogszabályban meghatározott bizottság munkájában.

 1. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok

Egyes munkakörökben nem foglalkoztatható a dolgozó, ha nem vette fel az adott munkakörben a jogszabályban előírt védőoltást/védőoltásokat. Ezekben az esetekben az oltó orvos a foglalkozás-egészségügyi orvos.

 1. A krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása

A krónikus betegségben szenvedő munkavállalók egészségi állapotát a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, az általa javasolt gyakoriságnak megfelelően ellenőriznie kell abból a célból, hogy nem következett be olyan változás a beteg állapotában, ami befolyásolhatja a munkaköri alkalmasságát. Itt kell ellenőriznie azt is, hogy hozzá tud-e jutni gyógyszereihez, és azokat rendszeresen szedi-e, a terápia nem veszélyezteti-e a dolgozó által végzett tevékenység biztonságát.

 1. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges foglalkoztathatóság szakvéleményezése

Az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit növeli, ha egy új, versenyképes szakmát tanulnak. A beiskolázás előtt a foglalkozás-egészségügyi alapellátó helyen szakmai orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.

Azok az álláskeresők, akik nem tudnak a munka világába visszakerülni, az önkormányzatok által felajánlott munkát végezhetik, amennyiben arra a foglalkozás-egészségügyi alapellátóhelyeken végzett vizsgálatok során alkalmasnak minősülnek.

 1. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, illetve közreműködés az elsősegély megszervezésében és az oktatás felügyeletében

Valamennyi munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, az utóbbiba beleértve az elsősegély nyújtást végzők oktatásának felügyeletét is; mindebben a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa közreműködik. Az orvos legyen képes a munkavállalók körében heveny megbetegedés, valamint sürgős esetek előfordulásakor az első orvosi ellátásra.

 1. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok

A foglalkozás-egészségügyi feladatok között szerepel a munkavállalók munkakörülményeivel és munkavégzésével kapcsolatos felvilágosítás és tanácsadás. Ezen belül a foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles a belépéskor a munkavállalót tájékoztatni a foglalkoztatásához kapcsolódó kockázatokról (pl. daganatkeltő anyagokkal végzett tevékenység), valamint a munkavállalót alkalmazása folyamán rendszeresen tájékoztatni a periódusosan elvégzett kockázatértékelések eredményeiről.

Az egészségfejlesztési tevékenység az életmód kedvező alakításával összefüggő munkáltatói programokban való részvételt jelenti.

 

Mit kell hozni az alkalmassági vizsgálatra?

Tisztelt Munkavállalók!

Az on-line időpontkéréshez a csoportpraxis felhasználó név és a hozzátartozó jelszó szükséges. Bejelentkezés előtt szíveskedjék elolvasni a tájékoztatót!

A szucszs@csoportpraxis.hu e-mail címen kérheti meg csoportpraxis kódját.

Figyelem! Ezen szolgáltatás használatára kizárólag aktív alkalmazotti jogviszonnyal rendelkező munkavállalóknak van lehetősége. Amennyiben Ön jelenleg nincs aktív jogviszonyban vagy egyéb szerződéssel foglalkoztatott dolgozó, kérjük, keresse a szervezeti egysége HR referensét, vagy forduljon közvetlenül a Foglalkozás-egészségügyi szolgálatunkhoz a +36 (70) 984 1939 telefonszámon!

Az alkalmassági vizsgálatokhoz a következő dokumentációkat hozzák magukkal:
1. a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
2. veszélyes anyaggal, rákkeltő anyaggal, izotóp illetve ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalók esetén labor vizsgálat szükséges – teljes vérkép („nagy labor”)
3. kezelt, gondozott betegségeiről szóló dokumentációk
4. ha szemüveget használ, a vizsgálatra azt is hozza magával
5. Munkaképesség csökkenéssel – MKCS – rendelkező munkavállaló esetén az erről szóló dokumentáció (NRSZH vélemény, zárójelentés, ambuláns lap)

A VIZSGÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES:

 1. Előzetes vizsgálatnál:
 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • három hónapnál nem idősebb laborlelet
 • egészségügyi kiskönyv ( ha személyi higiénés vizsgálat is történik)
 • Krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció
 • MKCS –vel rendelkező munkavállaló esetén az erről szóló dokumentáció (NRSZH vélemény, zárójelentés, ambuláns lap)
 • 6 éven aluli gyermekek ellátásával kapcsolatos munkakörökben széklet bakterológiai és Lues serologiai vizsgálati eredmény.
 1. Időszakos vizsgálatnál:
 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • három hónapnál nem idősebb laborlelet
 • egészségügyi kiskönyv( ha személyi higiénés vizsgálat is történik)
 • MKCS –vel rendelkező munkavállaló esetén az erről szóló dokumentáció (NRSZH vélemény, zárójelentés, ambuláns lap)
 • Ha egészségi állapotában változás történt, illetve krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció (Zárójelentés, ambuláns lap, NRSZH vélemény)
 1. Soron kívüli vizsgálatnál (GYES, GYED lejárta után munkavégzésre jelentkezők, illetve egészségügyi munkaterületen 10 napot, egyéb munkaterületen 30 napot meghaladó táppénzes állomány után):
 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • orvosi dokumentációk,leletek, zárójelentések,háziorvosi igazolás, OORSZI vélemény
 1. Záróvizsgálat
 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • három hónapnál nem idősebb laborlelet
 • Ha egészségi állapotában változás történt, illetve krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció (Zárójelentés, ambuláns lap, NRSZH vélemény)

Labor és mellkas rtg beutaló kiadásakor, ha a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat adja ki, akkor vizsgálatokat a Munkáltató fizeti . A beutalók kiadásához NÉV, MUNKAHELY, MUNKAKÖR,TAJ szám megadása szükséges.

 

Foglalkozás-Egészségügyi Alapellátás

Tekintse meg információs filmjeinket is: Oktató, információs filmek

 

További szolgáltatásaink

Orvosi alkalmasság

Az az I. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy, aki40. életévét még nem töltötte be, 5 évente orvosi; 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be, 4
Olvasson tovább

Lőfegyver egészségügyi alkalmassági vizsgálat

További információ/bejelentkezés:Tel.: +36 (70) 4524089E-mail: barossrendelo@csoportpraxis.huVizsgálatokat végzi:Barnaki Éva, szakasszisztensPéter Judit, klinikai szakpszichológus, neoro-szakpszichológus jelöltDr. Buczkó István, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, háziorvostan szakorvos
Olvasson tovább

Búvárorvos

Bejelentkezés: +36 70 452 4089 Búvárorvos bizonyítvány Búvárorvos oklevél
Olvasson tovább
K+F tevékenység

K+F tevékenység

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 2006/7Eljárás és berendezés teniszütők és ütőszerszámok vizsgálatára. 
Olvasson tovább
Háziorvos

Háziorvosi ellátás

Kedves Páciensek!Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Konzulens-’97 Bt. által Szolnok Baross u.22 szám alatt működtetett Területi Ellátási Kötelezettség nélküli Háziorvosi szolgálatot a Konzulens Csoportpraxis Kft. veszi át. A háziorvosi szolgálat gyakorlása
Olvasson tovább
Jogosítványok

Jogosítványok

Jogosítványok, melynek megszerzésekor, illetve meghosszabbításakor  foglalkozás-egészségügyi  vizsgálat szükséges, az erre vonatkozó jogszabályok írják le az egészségi alkalmassági vizsgálat követelményeit, feltételeit:  13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
Olvasson tovább
Rehabilitáció

Rehabilitációs foglalkozás-egészségügy

Cégünk,  Siófok, Amancsics kapitány u 1 alatti, Fresh Hotel Siófok MediHotelben működő FESZ rendelése keretében, rehabilitáció szolgáltatást biztosít azon cégek munkavállalói számára akikkel FESZ-ra szerződéses jogviszonyban állunk. A rehabilitációs szolgáltatás
Olvasson tovább
Munkahelyi elsősegély oktatás

Munkahelyi elsősegély oktatás

Miért fontos a Munkahelyi elsősegélynyújtás? A mindennapok sorozatosan rejtenek magukban olyan nem várt rosszulléteket, baleseteket, melyekről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez velünk nem történhet meg. Az Élet olykor azonban komoly
Olvasson tovább
Együttműködő szakrendelések

Együttműködő szakrendelések

Alapellátás      1. A munkakörülmény egészségkárosító hatásainak munkahigiénés és munkalélektani vizsgálatOMFI Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés ésFoglalkozásegészségügyi OsztályTelefon: +36 1 459-3050web: www.omfi.huSYNLAB Hungary Kft.Telefon: +36 1 5 888-500web: www.synlab.huJász-Nagykun- Szolnok Megyei
Olvasson tovább
Hajóorvos

Hajóorvosi szolgálat

A ”Konzulens Csoportpraxis” Hajóorvosi szolgálata 2008-ban alakult. A modern Foglalkozás-egészségügyi Központban a hajóorvosi vizsgálatokat modern diagnosztikai berendezésekkel felszerelt egységek által támogatottan működik. A vizsgálatokat a dr. Melles Imre által kidolgozott,
Olvasson tovább
Alvásterápia

Alvásmedicina

Jász-Nagykun-Szolnok Megye egyetlen alvásdiagnosztikai és therápiás központjában valamennyi ma ismert alvásbetegség diagnosztizálására lehetőség van.Rendelő címe:   5000 Szolnok, Baross u. 49-51.                         
Olvasson tovább
Önálló üzemi ápoló

Önálló üzemi ápoló

          Szakápolás a foglalkozás-egészségügyben Szakmakód: 7301Olyan egészségügyi ellátási forma, amelynek során az ápoló (foglalkozás-egészségügyi szakápoló/ápoló OKJ/diplomás ápoló/üzemi ápoló) a foglalkozás-egészségügyi team tagjaként, a rendelőben, illetve az ellátást igénybe vevők munkahelyi környezetében egészségügyi ellátást
Olvasson tovább
Pszichológia

Pszichológiai alkalmasság

Az az I. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy, aki  40. életévét még nem töltötte be, 5 évente pszichológiai;  40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be, 4 évente
Olvasson tovább

Munkaélettani Labor

Nem csak a profi sportolók számára javasolt az élettani vizsgálat! Totális HR Quality Management (TQM)A munkaélettani laborunk a munkavállalók élettani állapotát méri a munka megterhelésük alatt. Az élettani vizsgálatok során felmérjük
Olvasson tovább

Foglalkozás-egészségügyi Szakellátás

  1. Munkaköri alkalmasság elsőfokon történő elbírálása:A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a szakmában várható munkahelyi megterhelés számára nem okoz-e az optimálistól tartósan eltérő
Olvasson tovább
Foglalkozás-egészségügy

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat olyan, elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése;
Olvasson tovább

Jogi támogatás

A következő dokumentum a jelenleg hatályos jogszabályok listáját tartalmazza: Jogszabályok listája 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet
Olvasson tovább
Védőoltások

Védőoltások

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma módszertani levele a 2017. évi védőoltásokról hatályos: 2017.04.20 – 2017. EüK. 7. szám EMMI közlemény I. BEVEZETÉS A Védőoltási Módszertani Levél a fertőző betegségek és a
Olvasson tovább

Munkával összefüggő stressz vizsgálat

 Tisztelt Partnerünk!Az alábbi dokumentumban a „Munkahelyi pszichoszociális kockázatértékelés és a kockázatcsökkentés lehetőségei” témájú kutatás eredményeit mutatjuk be.Munkahelyi stresszkérdőív feldolgozás  
Olvasson tovább

Kérjük töltse ki űrlapunkat, majd kattintson a Küldés gombra.

Elkészítünk majd küldünk egy személyre szabott árajánlatot az Ön cége számára az alapszolgáltatásról, amennyiben az alábbi kérdésekre válaszol és a kitöltött adatlapot elküldi e-mailben a "Küldés" mezőre kattintva.


Van-e a munkahelyen: